Koulutus & eettiset ohjeet

Fytoterapeuttikoulutus

Suomessa on satoja luontaisalan ammattiin johtavan koulutuksen suorittaneita fytoterapeutteija. Heistä osa toimii yrittäjänä ja tekee ammatikseen erilaisia luontaishoitoja. Riittävä ja asianmukainen koulutus on avainasia turvallisuuden ja laadun ylläpitämiseksi. 

LKL ry ylläpitää julkista rekisteriä koulutetuista fytoterapeuteista.

Suomessa fytoterapiaa kouluttavat  

Haluatko tutustua kasvilääkinnän keinoihin hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti? Koulutuksessa opit hoitamaan itseäsi, läheisiäsi ja muita turvallisin ja luontaisin tavoin – eikä vain vaivoja vaan syitä! Saat syvällisen ymmärryksen ihmisestä ja yrttien monipuolisesta käytöstä.

Fytoterapiakoulutusta järjestää

Kauhajoen evankelinen opisto

Koulutus täyttää LKL:n jäsenistölleen asettamat vaatimuksetEettiset ohjeet terapeuteille

LKL ry:n jäsenluontaishoitajien eettiset ohjeet

  1. Luontaishoitaja/luontaisterapeutti tekee työtään ihmisyyttä, elämää ja omaa työtään kunnioittaen. Hoidon päämääriä ovat terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäisy, inhimillisen kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen.
  2. Luontaishoitaja kohtelee jokaista asiakastaan tasavertaisesti riippumatta tämän terveydentilasta, iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta.
  3. Luontaishoitaja kunnioittaa asiakkaansa ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Luontaisterapeutti ei puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon. Hän ohjaa tarvittaessa asiakkaan viipymättä terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle.
  4. Luontaishoitaja toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta hoitaessaan ja ohjatessaan. Asiakkaan tulee tietää mistä hoitomuodosta on kyse.
  5. Luontaishoitaja noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Hän pitää salassa asiakkaaseen liittyvät luottamukselliset tiedot ja ylläpitää asiakaskortistoa, johon hän kirjaa hoitoon liittyvät oleelliset asiat.
  6. Luontaishoitaja ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Hän tunnistaa oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat. Hän seuraa aktiivisesti oman alansa kehittämistä ja tutkimista.
  7. Luontaishoitaja kunnioittaa ja arvostaa muiden terapeuttien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta ja toimii tarvittaessa yhteistyössä heidän kanssaan. Hän toimii asiakassuhteissaan niin, että on eduksi omalle ammattikunnalleen.
  8. Luontaishoitaja toimii vastuullisesti, käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa ja koulutustaan vastaavaa ammattinimikettä.
  9. Luontaishoitaja noudattaa Suomen lakeja ja säädöksiä.