Säännöt

1§       Yhdistyksen nimi on Suomen Fytoterapia Ry, Finlands Fytoterapi Rf ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.


2§       Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä fytoterapeuttien ja fytoterapian asiantuntijoiden kesken, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoa heidän oikeudellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etujaan sekä tehdä tunnetuksi fytoterapiaa ja muita ihmisen terveyteen vaikuttavia asioita. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä, antaa lausuntoja, pitää esittelytilaisuuksia sekä toimii neuvottelevana elimenä fytoterapiaa ja fytoterapeuttien asemaa ja työtä sekä alan tutkimusta koskevissa asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tutkimus-, koulutus- ja julkaisu   toimintaa sekä ryhtyä muihin sopivaksi katsomiinsa vastaaviin toimenpiteisiin.


3§       Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä voivat hakea ne fytoterapeutit, joilla on kulloinkin yleisesti hyväksytyn käytännön mukaan täysimittainen fytoterapian koulutus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakea fytoterapiaa opiskeleva tai muu fytoterapiaan myönteisesti suhtautuva henkilö tai oikeuskelpoinen yhdistys tai yritys.

Yhdistyksen hallitus voi nimetä jäsenen kunniajäseneksi.


4§       Yhdistyksen jäsenyyttä anotaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta joko yhdistyksen kotisivuilla olevalla tai paperisella lomakkeella. Kannatusjäsenenä olevan fytoterapian opiskelijan on valmistuttuaan tehtävä uudelleen anomus varsinaisesta jäsenyydestä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja kannatusjäsenen siirtymisen varsinaiseksi jäseneksi.


5§       Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta.


6§       Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosittain yhdistyksen vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kannatusjäsenenä olevan yrityksen tai yhdistyksen jäsenmaksu on korkeampi kuin henkilökannatusjäsenen. Hallitus voi päättää tapauskohtaisesti mahdollisista jäsenmaksuvapautuksista.


7§       Yhdistyksen vuosikokouksissa kaikilla jäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus, äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.


8§       Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi peräkkäistä vuotta ja heidät voidaan valita uudelleen toiselle toimikaudelle. Varapuheenjohtaja toimii myös hallituksen jäsenenä. Hallituksen varsinaisina jäseninä voivat toimia yhdistyksen varsinaiset jäsenet, varajäseninä voivat olla myös kannatusjäsenet.

Hallituksen jäsenet tulisi valita siten, että mukana on aina myös jo aiemmin hallituksessa toimineita.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä puheenjohtaja mukaanlukien on saatavilla. Varajäsenten rooli on tulla varsinaisen jäsenen tilalle, kun varsinainen jäsen on estynyt. Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin, mutta heillä on kokouksissa vain puheoikeus, mikäli neljä (4) varsinaista jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja on saatavilla. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pitää jonkun varajäsenistä olla paikalla, jotta kokous on päätösvaltainen.

Asiat hallituksen kokouksissa päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Hallituksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta ja panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.


9§       Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.


10§     Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta on valmistettava helmikuun 15. päivään mennessä ja annettava toiminnantarkastajalle ennen helmikuun viimeistä päivää. Toiminnantarkastajan tulee ennen maaliskuun 20. päivää  antaa hallitukselle kertomus tilien ja hallinnon tarkastamisesta.


11§     Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen sopivaksi katsomassa paikassa, ja siitä on ilmoitettava jäsenille vähintään neljätoista vuorokautta  aikaisemmin sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen toivomalla tavalla.


            Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneelta kaudelta

 2.         Edellisen toimintavuoden tilit ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen

3.         Hallituksen laatima toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle

4.         Puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

5.         Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali

6.         Jäsenmaksun määrääminen

7.         Muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat


12§     Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta pyytänyt ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava samalla tavalla kuin vuosikokoukseen kutsuminen.


13§     Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin, ellei tehdä kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä


14§     Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämään varojen keräyksiä ja harjoittamaan julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksun sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistojä, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi järjestää ammatillista kehitystä edistävää koulutusta. Tarpeen vaatiessa on näitä toimintoja varten hankittava asianomainen lupa.


15§     Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksissa ja edellytyksin, että niitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sama on voimassa   yhdistyksen purkamisesta sekä yhdistykselle mahdollisesti kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä.


16§     Jos yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla fytoterapiaa edistävien asioiden hyväksi.


17§     Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.